Background Image
Previous Page  36 / 62 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 62 Next Page
Page Background

112

Святые подвижники и обители Русского Севера

Ненавидя же добра, диаволъ хотя блаженному страх сътворити,

паче же самъ от святаго посрамися. Въ един же от дний хогЬ ити пре­

подобный на литоргию въ церковь на обычное правило, и зрит, якоже

нЪкое воинство, множество полкъ бЪсовьскых, зубы скрежещуще, и

нападоша на святаго, и биша, и въздняша помостъ, подложиша его

тамо, и глаголаху / /

л.згов.

святому: «Изыди от мЪста сего, яко да не

злЪ умреши!» Святый же никакоже бояся ихъ, ни устрашися rbx коз­

ней, видяше бо их некрепкую силу. И видЪша братиа, яко не бЪ свя­

таго на обычнЪм мЪсгЬ, приидоша в кЪлию святаго, видЪша

13

отца

угЬсняема, взняша помостъ. Он же глагола имъ: «Братие, видите

врагъ наших, супостатъ борет нас. Не устрашимся, ни убоимся. Гос­

подь мнЪ помощник». И тако благодатию Христовою съхраненъ бы-

ваше от нихъ.

О съставлении пустыни

И якоже мнози бяху к нему приходяще и безмолвие пресЪцающе,

тЪмже стуживси, помышляаше единъ безмолствовати, еже и сътво-

ри: изъшедже таи изо обители, никомуже вЪдуще, развЪеже Съв'Ьдый

тайнаа сръдца и помышлениа его, и устремися в пустыню на полуден­

ную страну от болшиа

/ /

л зз

лавры, яко та пустыня имяше блата и

дебри непроходнии. Шед же яко поприщь 4, мню же, яко Богу паче

наставляющу его, хождаше же по многим местом в той пустынЪ, об-

рЪте же мЪсто на край брегу на рецЪ ГлушицЪ зЪло красно и превыше

иных мЪстъ. На том мЪсгЬ

6

Ъдрево велико, зовомо пЪвгъ, рекома сос­

на, имяше же округъ себе мЪры дв^Ь мЪримы. Того ради зовомо мЪсто

то Съсновець. Округъ же мЪста того инудЪ блата и дебри, мЪста не-

проходна. Сие възлюби м-Ьсто преподобный, нача в нем труди и под­

виги простирати, беспрестани Бога молити.

Обычай же имяше преподобный пакы в монастырь възвращатися.

По времени же некоем увидЪнъ бысть от братии; пришедше, моляху

его, яко да поне не отлучится ихь, еже жити с нима, яко не хотяще

разлучитися отца. Он же, яко ч ад о лю / /л ззоябивый отець, не презрЪ

молениа их, рече имъ: «Братие, азъ хощу въ оной пустынЪ, аще Богу

изволшу, церковь поставити». И сие рече преподобный, и яко: «На сем

м’ЬсгЬ положено будет тЪло мое».

И нача здати церковь во имя святаго Крестителя Иоанна. И тако,

благодатию Христовою, въскорЪ създа церковь. И, взем благослове-

13Исправлено из

видяше.