. . . 4


     
     

4
     
     
   .     
      " "
      ""
      1998
     
      , .
      .
  shal_4.rar

 

     

      .
      (1929 )
     
     
     
      ,
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      ..
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      ( )
      .
     
     
      , , () () .
     
     
      -
     
     
      ( )
     
     
      . .
      . .

     

      . .