РОЗДцЛ VI 
 КАБцНЕТ МцНцСТРцВ УКРАшНИ.цНШц ОРГАНИ ВИКОНАВЧОш ВЛАДИ 
  Стаття 113. Кабчнет Мчнчстрчв Укращни х вищим орга-
ном у системч органчв виконавчощ влади.        
  Кабчнет Мчнчстрчв Укращни вчдповчдальний перед Пре-
зидентом Укращни та пчдконтрольний ч пчдзвчтний Вер-
ховнчй Радч Укращни у межах, передбачених у статтях 85,
87 Конституцчщ Укращни.                
  Кабчнет Мчнчстрчв Укращни у свощй дчяльностч ке-
рухться Конституцчхю ч законами Укращни, актами Прези-
дента Укращни.                     
  Стаття 114. До складу Кабчнету Мчнчстрчв Укращни
входять   Прем'хр-мчнчстр   Укращни,    Перший
вчце-прем'хр-мчнчстр,   три  вчце-прем'хр-мчнчстри,
мчнчстри.                       
  Прем'хр-мчнчстр Укращни призначахться  Президентом
Укращни за згодою бчльше нчж половини вчд консти-
туцчйного складу Верховнощ Ради Укращни.        
  Персональний склад Кабчнету Мчнчстрчв Укращни приз-
начахться   Президентом   Укращни  за  поданням
Прем'хр-мчнчстра Укращни.               
  Прем'хр-мчнчстр Укращни  керух  роботою  Кабчнету
Мчнчстрчв Укращни, спрямовух щщ на виконання Програми
дчяльностч Кабчнету Мчнчстрчв Укращни, схваленощ Вер-
ховною Радою Укращни.                 
  Прем'хр-мчнчстр Укращни входить чз поданням до Пре-
зидента Укращни про  утворення,  реорганчзацчю  та
лчквчдацчю мчнчстерств, чнших центральних органчв вико-
навчощ влади, в межах коштчв, передбачених Державним
бюджетом Укращни на утримання цих органчв.       
  Стаття 115. Кабчнет Мчнчстрчв Укращни складах повно-
важення перед новообраним Президентом Укращни.     
  Прем'хр-мчнчстр Укращни,  чншч  члени  Кабчнету
Мчнчстрчв Укращни мають право заявити Президентовч Ук-
ращни про свою вчдставку.               
  Вчдставка Прем'хр-мчнчстра Укращни мах  наслчдком
вчдставку всього складу Кабчнету Мчнчстрчв Укращни.  
  Прийняття Верховною Радою Укращни резолюцчщ недовчри
Кабчнетовч Мчнчстрчв Укращни мах наслчдком вчдставку
Кабчнету Мчнчстрчв Укращни.              
  Кабчнет Мчнчстрчв Укращни, вчдставку якого прийнято
Президентом Укращни, за його дорученням продовжух вико-
нувати свощ повноваження до початку роботи новосформо-
ваного Кабчнету Мчнчстрчв Укращни, але не довше нчж
шчстдесят днчв.                    
  Прем'хр-мчнчстр Укращни зобов'язаний подати Прези-
дентовч Укращни заяву про вчдставку Кабчнету Мчнчстрчв
Укращни за рчшенням Президента Укращни чи у зв'язку з
прийняттям Верховною Радою Укращни резолюцчщ недовчри. 
  Стаття 116. Кабчнет Мчнчстрчв Укращни:       
  1) забезпечух державний суверенчтет ч економччну са-
мостчйнчсть  Укращни,  здчйснення  внутрчшньощ  ч
зовнчшньощ полчтики держави, виконання Конституцчщ ч
закончв Укращни, актчв Президента Укращни;       
  2) вживах заходчв щодо забезпечення прав ч свобод
людини ч громадянина;                 
  3) забезпечух проведення фчнансовощ, цчновощ, чнвес-
тицчйнощ та податковощ полчтики; полчтики у сферах
працч й зайнятостч населення, соцчального захисту,
освчти, науки ч культури, охорони природи, екологччнощ
безпеки ч природокористування;             
  4) розроблях ч здчйснюх загальнодержавнч програми
економччного, науково-технччного, соцчального ч куль-
турного розвитку Укращни;               
  5) забезпечух рчвнч умови розвитку всчх форм влас-
ностч; здчйснюх управлчння об'хктами державнощ влас-
ностч вчдповчдно до закону;              
  6) розроблях проект закону про Державний бюджет Ук-
ращни ч забезпечух виконання затвердженого Верховною
Радою Укращни Державного бюджету Укращни, подах Вер-
ховнчй Радч Укращни звчт про його виконання;      
  7) здчйснюх заходи щодо забезпечення обороноздат-
ностч ч нацчональнощ безпеки Укращни, громадського по-
рядку, боротьби зч злочиннчстю;            
  8) органчзовух ч забезпечух здчйснення зовнчшньоеко-
номччнощ дчяльностч Укращни, митнощ справи;      
  9) спрямовух ч координух роботу мчнчстерств, чнших
органчв виконавчощ влади;               
  10) здчйснюх чншч повноваження, визначенч Консти-
туцчхю та законами Укращни, актами Президента Укращни. 
  Стаття 117. Кабчнет Мчнчстрчв Укращни в межах свохщ
компетенцчщ видах постанови ч розпорядження, якч х
обов'язковими до виконання.              
  Акти Кабчнету   Мчнчстрчв   Укращни   пчдписух
Прем'хр-мчнчстр  Укращни.  Нормативно-правовч  акти
Кабчнету Мчнчстрчв Укращни, мчнчстерств та чнших цент-
ральних органчв виконавчощ влади пчдлягають рехстрацчщ
в порядку, встановленому законом.           
  Стаття 118. Виконавчу владу в областях ч районах,
мчстах Кихвч та Севастополч здчйснюють мчсцевч державнч
адмчнчстрацчщ.                     
  Особливостч здчйснення виконавчощ влади у мчстах
Кихвч та Севастополч визначаються окремими законами Ук-
ращни.                         
  Склад мчсцевих державних адмчнчстрацчй формують го-
лови мчсцевих державних адмчнчстрацчй.         
  Голови мчсцевих державних адмчнчстрацчй призначають-
ся на посаду ч звчльняються з посади Президентом Ук-
ращни за поданням Кабчнету Мчнчстрчв Укращни.     
  Голови мчсцевих  державних  адмчнчстрацчй  при
здчйсненнч свощх повноважень вчдповчдальнч перед Прези-
дентом Укращни ч Кабчнетом Мчнчстрчв Укращни, пчдзвчтнч
та пчдконтрольнч органам виконавчощ влади вищого рчвня.
  Мчсцевч державнч адмчнчстрацчщ пчдзвчтнч ч пчдконт-
рольнч радам у частинч повноважень, делегованих щм
вчдповчдними районними чи обласними радами.      
  Мчсцевч державнч адмчнчстрацчщ пчдзвчтнч ч пчдконт-
рольнч органам виконавчощ влади вищого рчвня.     
  Рчшення голчв мчсцевих державних адмчнчстрацчй, що
суперечать Конституцчщ та законам Укращни, чншим актам
законодавства Укращни, можуть бути вчдповчдно до закону
скасованч Президентом Укращни або головою мчсцевощ дер-
жавнощ адмчнчстрацчщ вищого рчвня.           
  Обласна чи районна рада може висловити недовчру го-
ловч вчдповчднощ мчсцевощ державнощ адмчнчстрацчщ, на
пчдставч чого Президент Укращни приймах рчшення ч дах
обгрунтовану вчдповчдь.                
  Якщо недовчру головч районнощ чи обласнощ державнощ
адмчнчстрацчщ висловили двч третини депутатчв вчд скла-
ду вчдповчднощ ради, Президент Укращни приймах рчшення
про вчдставку голови мчсцевощ державнощ адмчнчстрацчщ. 
  Стаття 119.  Мчсцевч  державнч  адмчнчстрацчщ на
вчдповчднчй територчщ забезпечують:          
  1) виконання Конституцчщ та закончв Укращни, актчв
Президента Укращни, Кабчнету Мчнчстрчв Укращни, чнших
органчв виконавчощ влади;               
  2) законнчсть ч правопорядок; додержання прав ч сво-
бод громадян;                     
  3) виконання  державних  ч  регчональних програм
соцчально-економччного та культурного розвитку, програм
охорони довкчлля, а в мчсцях компактного проживання
корчнних народчв ч нацчональних меншин - також програм
щх нацчонально-культурного розвитку;          
  4) пчдготовку та виконання вчдповчдних обласних ч
районних бюджетчв;                   
  5) звчт про виконання вчдповчдних бюджетчв та прог-
рам;                          
  6) взахмодчю з органами мчсцевого самоврядування;  
  7) реалчзацчю чнших наданих державою, а також деле-
гованих вчдповчдними радами повноважень.        
  Стаття 120. Члени  Кабчнету  Мчнчстрчв  Укращни,
керчвники центральних та мчсцевих органчв виконавчощ
влади не мають права сумчщати свою службову дчяльнчсть
з чншою роботою, крчм викладацькощ, науковощ та творчощ
у позаробочий час, входити до складу керчвного органу
чи наглядовощ ради пчдприхмства, що мах на метч одер-
жання прибутку.                    
  Органчзацчя, повноваження  ч  порядок  дчяльностч
Кабчнету Мчнчстрчв Укращни, чнших центральних та мчсце-
вих органчв виконавчощ влади визначаються Конституцчхю
ч законами Укращни.                  
 РОЗДцЛ VII 
 ПРОКУРАТУРА 
  Стаття 121. Прокуратура Укращни становить хдину сис-
тему, на яку покладаються:               
  1) пчдтримання державного обвинувачення в судч;   
  2) представництво чнтересчв громадянина або держави
в судч у випадках, визначених законом;         
  3) нагляд за додержанням закончв органами, якч про-
водять оперативно-розшукову дчяльнчсть, дчзнання, досу-
дове слчдство;                     
  4) нагляд за додержанням закончв при виконаннч судо-
вих рчшень у кримчнальних справах, а також при застосу-
ваннч чнших заходчв примусового характеру, пов'язаних з
обмеженням особистощ свободи громадян.         
  Стаття 122. Прокуратуру Укращни очолюх Генеральний
прокурор Укращни, який призначахться на посаду за зго-
дою Верховнощ Ради Укращни та звчльняхться з посади
Президентом Укращни. Верховна Рада Укращни може висло-
вити недовчру Генеральному прокуроровч Укращни, що мах
наслчдком його вчдставку з посади.           
  Строк повноважень Генерального прокурора Укращни -
п'ять рокчв.                      
  Стаття 123. Органчзацчя ч порядок дчяльностч органчв
прокуратури Укращни визначаються законом.       
 РОЗДцЛ VIII 
 ПРАВОСУДДЯ 
  Стаття 124. Правосуддя в Укращнч здчйснюхться вик-
лючно судами. Делегування функцчй судчв, а також прив-
ласнення цих функцчй чншими органами чи посадовими осо-
бами не допускаються.                 
  Юрисдикцчя судчв поширюхться на всч правовчдносини,
що виникають у державч.                
  Судочинство здчйснюхться Конституцчйним Судом Ук-
ращни та судами загальнощ юрисдикцчщ.         
  Народ безпосередньо бере участь у здчйсненнч право-
суддя через народних засчдателчв ч присяжних.     
  Судовч рчшення ухвалюються судами чменем Укращни ч х
обов'язковими до виконання на всчй територчщ Укращни. 
  Стаття 125. Система судчв загальнощ юрисдикцчщ в Ук-
ращнч  будухться  за принципами територчальностч ч
спецчалчзацчщ.                     
  Найвищим судовим органом у системч судчв загальнощ
юрисдикцчщ х Верховний Суд Укращни.          
  Вищими судовими органами спецчалчзованих судчв х
вчдповчднч вищч суди.                 
  Вчдповчдно до закону дчють апеляцчйнч та мчсцевч су-
ди.                          
  Створення надзвичайних та особливих судчв не допус-
кахться.                        
  Стаття 126. Незалежнчсть ч недоторканнчсть суддчв
гарантуються Конституцчхю ч законами Укращни.     
  Вплив на суддчв у будь-який спосчб забороняхться.  
  Суддя не може бути без згоди Верховнощ Ради Укращни
затриманий чи заарештований до винесення обвинувального
вироку судом.                     
  Суддч обчймають  посади безстроково, крчм суддчв
Конституцчйного Суду Укращни та суддчв, якч признача-
ються на посаду суддч вперше.             
  Суддя звчльняхться з посади органом, що його обрав
або призначив, у разч:                 
  1) закчнчення строку, на який його обрано чи призна-
чено;                         
  2) досягнення суддею шчстдесяти п'яти рокчв;    
  3) неможливостч виконувати свощ повноваження за ста-
ном здоров'я;                     
  4) порушення суддею вимог щодо несумчсностч;    
  5) порушення суддею присяги;            
  6) набрання законнощ сили обвинувальним вироком щодо
нього;                         
  7) припинення його громадянства;          
  8) визнання його безвчсно вчдсутнчм або оголошення
померлим;                       
  9) подання суддею заяви про вчдставку або про звчль-
нення з посади за власним бажанням.          
  Повноваження суддч припиняються у разч його смертч. 
  Держава забезпечух особисту безпеку суддчв та щхнчх
счмей.                         
  Стаття 127. Правосуддя здчйснюють професчйнч суддч
та, у визначених законом випадках, народнч засчдателч ч
присяжнч.                       
  Професчйнч суддч не можуть належати до полчтичних
партчй  та  профспчлок,  брати участь у будь-якчй
полчтичнчй дчяльностч, мати представницький мандат,
обчймати будь-якч чншч оплачуванч посади, виконувати
чншу оплачувану роботу, крчм науковощ, викладацькощ та
творчощ.                        
  На посаду  суддч  може  бути  рекомендований
квалчфчкацчйною комчсчхю суддчв громадянин Укращни, не
молодший двадцяти п'яти рокчв, який мах вищу юридичну
освчту ч стаж роботи у галузч права не менш як три ро-
ки, проживах в Укращнч не менш як десять рокчв та во-
лодчх державною мовою.                 
  Суддями спецчалчзованих судчв можуть бути особи, якч
мають фахову пчдготовку з питань юрисдикцчщ цих судчв.
Цч суддч вчдправляють правосуддя лише у складч колегчй
суддчв.                        
  Додатковч вимоги до окремих категорчй суддчв щодо
стажу, вчку та щх професчйного рчвня встановлюються за-
коном.                         
  Захист професчйних чнтересчв суддчв здчйснюхться в
порядку, встановленому законом.            
  Стаття 128. Перше призначення на посаду професчйного
суддч строком на п'ять рокчв здчйснюхться Президентом
Укращни. Всч чншч суддч, крчм суддчв Конституцчйного
Суду Укращни, обираються Верховною Радою Укращни безс-
троково, в порядку, встановленому законом.       
  Голова Верховного Суду Укращни обирахться на посаду
та звчльняхться з посади шляхом тахмного голосування
Пленумом Верховного Суду Укращни в порядку, встановле-
ному законом.                     
  Стаття 129. Суддч при здчйсненнч правосуддя неза-
лежнч ч пчдкоряються лише закону.           
  Судочинство провадиться суддею одноособово, колегчхю
суддчв чи судом присяжних.               
  Основними засадами судочинства х:          
  1) законнчсть;                   
  2) рчвнчсть усчх учасникчв судового процесу перед
законом ч судом;                    
  3) забезпечення доведеностч вини;          
  4) змагальнчсть сторчн та свобода в наданнч ними су-
ду свощх доказчв ч у доведеннч перед судом щх перекон-
ливостч;                        
  5) пчдтримання державного обвинувачення в судч про-
курором;                        
  6) забезпечення обвинуваченому права на захист;   
  7) гласнчсть судового процесу та його повне фчксу-
вання технччними засобами;               
  8) забезпечення апеляцчйного та касацчйного оскар-
ження рчшення суду, крчм випадкчв, встановлених зако-
ном;                          
  9) обов'язковчсть рчшень суду.           
  Законом можуть бути визначенч також чншч засади су-
дочинства в судах окремих судових юрисдикцчй.     
  За неповагу до суду ч суддч виннч особи притягаються
до юридичнощ вчдповчдальностч.             
  Стаття 130. Держава забезпечух фчнансування та на-
лежнч умови для функцчонування судчв ч дчяльностч
суддчв. У Державному бюджетч Укращни окремо визначають-
ся видатки на утримання судчв.             
  Для вирчшення питань внутрчшньощ дчяльностч судчв
дчх суддчвське самоврядування.             
  Стаття 131. В Укращнч дчх Вища рада юстицчщ, до
вчдання якощ належить:                 
  1) внесення подання про призначення суддчв на посади
або про звчльнення щх з посад;             
  2) прийняття рчшення стосовно порушення суддями ч
прокурорами вимог щодо несумчсностч;          
  3) здчйснення дисциплчнарного провадження стосовно
суддчв Верховного Суду  Укращни  ч  суддчв  вищих
спецчалчзованих судчв та розгляд скарг на рчшення про
притягнення до дисциплчнарнощ вчдповчдальностч суддчв
апеляцчйних та мчсцевих судчв, а також прокурорчв.   
  Вища рада юстицчщ складахться з двадцяти членчв.
Верховна Рада Укращни, Президент Укращни, з'щзд суддчв
Укращни, з'щзд адвокатчв Укращни, з'щзд представникчв
юридичних вищих навчальних закладчв та наукових установ
призначають до Вищощ ради юстицчщ по три члени, а все-
укращнська конференцчя працчвникчв прокуратури - двох
членчв Вищощ ради юстицчщ.               
  До складу Вищощ ради юстицчщ входять за посадою Го-
лова Верховного Суду Укращни, Мчнчстр юстицчщ Укращни,
Генеральний прокурор Укращни.             
 РОЗДцЛ IХ 
 ТЕРИТОРцАЛЬНИЙ УСТРцЙ УКРАшНИ 
  Стаття 132. Територчальний устрчй Укращни грунтухть-
ся на засадах хдностч та цчлчсностч державнощ тери-
торчщ, похднання централчзацчщ ч децентралчзацчщ у
здчйсненнч державнощ влади, збалансованостч соцчаль-
но-економччного розвитку регчончв, з урахуванням щх
чсторичних, економччних, екологччних, географччних ч
демографччних особливостей, етнччних ч культурних тра-
дицчй.                         
  Стаття 133. Систему адмчнчстративно-територчального
устрою Укращни складають: Автономна Республчка Крим,
областч, райони, мчста, райони в мчстах, селища ч села.
  До складу  Укращни входять: Автономна Республчка
Крим, Вчнницька, Волинська, Днчпропетровська, Донецька,
Житомирська, Закарпатська, Запорчзька, цвано-Франкчвсь-
ка, Кищвська, Кчровоградська, Луганська, Львчвська, Ми-
колащвська, Одеська, Полтавська, Рчвненська, Сумська,
Тернопчльська, Харкчвська, Херсонська,  Хмельницька,
Черкаська, Чернчвецька, Чернчгчвська областч, мчста
Кищв та Севастополь.                  
  Мчста Кищв та Севастополь мають спецчальний статус,
який визначахться законами Укращни.          
 РОЗДцЛ Х 
 АВТОНОМНА РЕСПУБЛцКА КРИМ 
  Стаття 134. Автономна Республчка Крим х невчд'хмною
складовою частиною Укращни ч в межах повноважень, виз-
начених Конституцчхю Укращни, вирчшух питання, вчдне-
сенч до щщ вчдання.                  
  Стаття 135. Автономна Республчка Крим мах Консти-
туцчю Автономнощ Республчки Крим, яку приймах Верховна
Рада Автономнощ Республчки Крим та затверджух Верховна
Рада Укращни не менш як половиною вчд конституцчйного
складу Верховнощ Ради Укращни.             
  Нормативно-правовч акти Верховнощ Ради Автономнощ
Республчки Крим та рчшення Ради мчнчстрчв Автономнощ
Республчки Крим не можуть суперечити Конституцчщ ч за-
конам Укращни та приймаються вчдповчдно до Конституцчщ
Укращни, закончв Укращни, актчв Президента Укращни ч
Кабчнету Мчнчстрчв Укращни та на щх виконання.     
  Стаття 136. Представницьким органом Автономнощ Рес-
публчки Крим х Верховна Рада Автономнощ Республчки
Крим.                         
  Верховна Рада Автономнощ Республчки Крим у межах
свощх повноважень приймах рчшення та постанови, якч х
обов'язковими до виконання в Автономнчй Республчцч
Крим.                         
  Урядом Автономнощ Республчки Крим х Рада мчнчстрчв
Автономнощ Республчки Крим. Голова Ради мчнчстрчв Авто-
номнощ Республчки Крим призначахться на посаду та
звчльняхться з посади Верховною Радою Автономнощ Рес-
публчки Крим за погодженням чз Президентом Укращни.  
  Повноваження, порядок формування ч дчяльностч Вер-
ховнощ Ради Автономнощ Республчки Крим ч Ради мчнчстрчв
Автономнощ Республчки Крим визначаються Конституцчхю
Укращни та законами Укращни, нормативно-правовими акта-
ми Верховнощ Ради Автономнощ Республчки Крим з питань,
вчднесених до щщ компетенцчщ.             
  Правосуддя в Автономнчй Республчцч Крим здчйснюхться
судами, що належать до хдинощ системи судчв Укращни.  
  Стаття 137. Автономна Республчка Крим здчйснюх нор-
мативне регулювання з питань:             
  1) счльського господарства ч лчсчв;         
  2) мелчорацчщ ч кар'хрчв;              
  3) громадських робчт, ремесел та промислчв; бла-
годчйництва;                      
  4) мчстобудування ч житлового господарства;     
  5) туризму, готельнощ справи, ярмаркчв;       
  6) музещв, бчблчотек, театрчв, чнших закладчв куль-
тури, чсторико-культурних заповчдникчв;        
  7) транспорту загального користування, автошляхчв,
водопроводчв;                     
  8) мисливства, рибальства;             
  9) санчтарнощ ч лчкарнянощ служб.          
  З мотивчв невчдповчдностч нормативно-правових актчв
Верховнощ Ради Автономнощ Республчки Крим Конституцчщ
Укращни та законам Укращни Президент Укращни може зупи-
нити дчю цих нормативно-правових актчв Верховнощ Ради
Автономнощ Республчки Крим з одночасним зверненням до
Конституцчйного Суду Укращни щодо щх конституцчйностч. 
  Стаття 138. До вчдання Автономнощ Республчки Крим
належить:                       
  1) призначення виборчв депутатчв Верховнощ Ради Ав-
тономнощ Республчки Крим, затвердження складу виборчощ
комчсчщ Автономнощ Республчки Крим;          
  2) органчзацчя та проведення мчсцевих референдумчв; 
  3) управлчння майном, що належить Автономнчй Рес-
публчцч Крим;                     
  4) розроблення, затвердження та виконання бюджету
Автономнощ Республчки Крим на основч хдинощ податковощ
ч бюджетнощ полчтики Укращни;             
  5) розроблення, затвердження та реалчзацчя програм
Автономнощ Республчки Крим з питань соцчально-еко-
номччного та культурного розвитку, рацчонального приро-
докористування, охорони довкчлля - вчдповчдно до за-
гальнодержавних програм;                
  6) визнання статусу мчсцевостей як курортчв; вста-
новлення зон санчтарнощ охорони курортчв;       
  7) участь у забезпеченнч прав ч свобод громадян,
нацчональнощ злагоди, сприяння охоронч правопорядку та
громадськощ безпеки;                  
  8) забезпечення функцчонування ч розвитку державнощ
та нацчональних мов ч культур в Автономнчй Республчцч
Крим; охорона ч використання пам'яток чсторчщ;     
  9) участь у розробленнч та реалчзацчщ державних
програм повернення депортованих народчв;        
  10) чнчцчювання введення надзвичайного стану  та
встановлення зон надзвичайнощ екологччнощ ситуацчщ в
Автономнчй Республчцч Крим або в окремих щщ мчсцевос-
тях.                          
  Законами Укращни Автономнчй Республчцч Крим можуть
бути делегованч також чншч повноваження.        
  Стаття 139. В Автономнчй Республчцч Крим дчх Предс-
тавництво Президента Укращни, статус якого визначахться
законом Укращни.                    
 РОЗДцЛ ХI 
 МцСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
  Стаття 140. Мчсцеве самоврядування х правом тери-
торчальнощ громади - жителчв села чи добровчльного
об'хднання у счльську громаду жителчв кчлькох счл, се-
лища та мчста - самостчйно вирчшувати питання мчсцевого
значення в межах Конституцчщ ч закончв Укращни.    
  Особливостч здчйснення мчсцевого самоврядування в
мчстах Кихвч та Севастополч визначаються окремими зако-
нами Укращни.                     
  Мчсцеве самоврядування здчйснюхться територчальною
громадою в порядку, встановленому законом, як безпосе-
редньо, так ч через органи мчсцевого самоврядування:
счльськч, селищнч, мчськч ради та щх виконавчч органи. 
  Органами мчсцевого самоврядування, що представляють
спчльнч чнтереси територчальних громад счл, селищ та
мчст, х районнч та обласнч ради.            
  Питання органчзацчщ управлчння районами в мчстах на-
лежить до компетенцчщ мчських рад.           
  Счльськч, селищнч, мчськч ради можуть дозволяти за
чнчцчативою жителчв створювати будинковч,  вуличнч,
квартальнч та чншч органи самоорганчзацчщ населення ч
надчляти щх частиною власнощ компетенцчщ, фчнансчв,
майна.                         
  Стаття 141. До складу счльськощ, селищнощ, мчськощ
рад входять депутати, якч обираються жителями села, се-
лища, мчста на основч загального, рчвного, прямого ви-
борчого права шляхом тахмного голосування строком на
чотири роки.                      
  Територчальнч громади на основч загального, рчвного,
прямого виборчого права шляхом тахмного голосування
обирають строком на чотири роки вчдповчдно счльського,
селищного та мчського голову, який очолюх виконавчий
орган ради та головух на щщ засчданнях.        
  Статус голчв, депутатчв ч виконавчих органчв ради та
щхнч повноваження, порядок утворення, реорганчзацчщ,
лчквчдацчщ визначаються законом.            
  Голова районнощ та голова обласнощ ради обираються
вчдповчдною радою ч очолюють виконавчий апарат ради.  
  Стаття 142. Матерчальною ч фчнансовою основою мчсце-
вого самоврядування х рухоме ч нерухоме майно, доходи
мчсцевих бюджетчв, чншч кошти, земля, природнч ресурси,
що х у власностч територчальних громад счл, селищ,
мчст, райончв у мчстах, а також об'хкти щхньощ спчльнощ
власностч, що перебувають в управлчннч районних ч об-
ласних рад.                      
  Територчальнч громади счл, селищ ч мчст  можуть
об'хднувати на договчрних засадах об'хкти комунальнощ
власностч, а також кошти бюджетчв для виконання спчль-
них проектчв або для спчльного фчнансування (утримання)
комунальних пчдприхмств, органчзацчй ч установ, створю-
вати для цього вчдповчднч органи ч служби.       
  Держава бере участь у формуваннч доходчв бюджетчв
мчсцевого самоврядування, фчнансово пчдтримух мчсцеве
самоврядування. Витрати органчв мчсцевого самоврядуван-
ня, що виникли внаслчдок рчшень органчв державнощ вла-
ди, компенсуються державою.              
  Стаття 143.  Територчальнч громади села, селища,
мчста безпосередньо або через утворенч ними органи
мчсцевого самоврядування управляють майном, що х в ко-
мунальнчй власностч; затверджують програми соцчаль-
но-економччного та культурного розвитку ч контролюють
щх  виконання;  затверджують  бюджети  вчдповчдних
адмчнчстративно-територчальних одиниць ч контролюють щх
виконання; встановлюють мчсцевч  податки  ч  збори
вчдповчдно до закону; забезпечують проведення мчсцевих
референдумчв та реалчзацчю щх результатчв; утворюють,
реорганчзовують   та   лчквчдовують   комунальнч
пчдприхмства, органчзацчщ ч установи, а також здчйсню-
ють контроль за щх дчяльнчстю; вирчшують чншч питання
мчсцевого значення, вчднесенч законом до щхньощ компе-
тенцчщ.                        
  Обласнч та  районнч  ради  затверджують програми
соцчально-економччного  та  культурного  розвитку
вчдповчдних областей ч райончв та контролюють щх вико-
нання; затверджують районнч ч обласнч бюджети, якч фор-
муються з коштчв Державного бюджету для щх вчдповчдного
розподчлу мчж територчальними громадами або для вико-
нання спчльних проектчв та з коштчв, залучених на до-
говчрних засадах з мчсцевих бюджетчв для реалчзацчщ
спчльних соцчально-економччних ч культурних програм, та
контролюють щх виконання; вирчшують чншч  питання,
вчднесенч законом до щхньощ компетенцчщ.        
  Органам мчсцевого самоврядування можуть надаватися
законом окремч повноваження органчв виконавчощ влади.
Держава фчнансух здчйснення цих повноважень у повному
обсязч за рахунок коштчв Державного бюджету Укращни або
шляхом вчднесення до мчсцевого бюджету у встановленому
законом порядку окремих загальнодержавних податкчв, пе-
редах  органам  мчсцевого самоврядування вчдповчднч
об'хкти державнощ власностч.              
  Органи мчсцевого самоврядування з питань здчйснення
ними повноважень органчв виконавчощ влади пчдконтрольнч
вчдповчдним органам виконавчощ влади.         
  Стаття 144. Органи мчсцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом, приймають рчшення, якч
х обов'язковими до виконання на вчдповчднчй територчщ. 
  Рчшення органчв мчсцевого самоврядування з мотивчв
щх невчдповчдностч Конституцчщ чи законам Укращни зупи-
няються у встановленому законом порядку з одночасним
зверненням до суду.                  
  Стаття 145. Права мчсцевого самоврядування захища-
ються в судовому порядку.               
  Стаття 146. цншч питання органчзацчщ мчсцевого са-
моврядування, формування, дчяльностч та вчдповчдаль-
ностч органчв мчсцевого самоврядування визначаються за-
коном.                         

К титульной странице
Вперед
Назад