РОЗДцЛ ХII 
 КОНСТИТУЦцЙНИЙ СУД УКРАшНИ 
  Стаття 147. Конституцчйний Суд Укращни х хдиним ор-
ганом конституцчйнощ юрисдикцчщ в Укращнч.       
  Конституцчйний Суд  Укращни  вирчшух питання про
вчдповчднчсть закончв та чнших правових актчв Консти-
туцчщ Укращни ч дах офчцчйне тлумачення Конституцчщ Ук-
ращни та закончв Укращни.               
  Стаття 148. Конституцчйний Суд Укращни складахться з
вчсчмнадцяти суддчв Конституцчйного Суду Укращни.   
  Президент Укращни, Верховна Рада Укращни та з'щзд
суддчв Укращни призначають по шчсть суддчв Консти-
туцчйного Суду Укращни.                
  Суддею Конституцчйного Суду Укращни може бути грома-
дянин Укращни, який на день призначення досяг сорока
рокчв, мах вищу юридичну освчту ч стаж роботи за фахом
не менш як десять рокчв, проживах в Укращнч протягом
останнчх двадцяти рокчв та володчх державною мовою.  
  Суддя Конституцчйного Суду Укращни призначахться на
дев'ять рокчв без права бути призначеним на повторний
строк.                         
  Голова Конституцчйного Суду Укращни обирахться на
спецчальному пленарному засчданнч Конституцчйного Суду
Укращни зч складу суддчв Конституцчйного Суду Укращни
шляхом тахмного голосування лише на один трирччний
строк.                         
  Стаття 149. На суддчв Конституцчйного Суду Укращни
поширюються гарантчщ незалежностч та недоторканностч,
пчдстави щодо звчльнення з посади, передбаченч статтею
126 цчхщ Конституцчщ, та вимоги щодо несумчсностч, виз-
наченч в частинч другчй статтч 127 цчхщ Конституцчщ.  
  Стаття 150. До повноважень Конституцчйного Суду Ук-
ращни належить:                    
  1) вирчшення питань про вчдповчднчсть Конституцчщ
Укращни (конституцчйнчсть):              
  закончв та чнших правових актчв Верховнощ Ради Ук-
ращни;                         
  актчв Президента Укращни;              
  актчв Кабчнету Мчнчстрчв Укращни;          
  правових актчв Верховнощ Ради Автономнощ Республчки
Крим.                         
  Цч питання розглядаються за зверненнями: Президента
Укращни; не менш як сорока п'яти народних депутатчв Ук-
ращни; Верховного Суду Укращни; Уповноваженого Верхов-
нощ Ради Укращни з прав людини; Верховнощ Ради Автоном-
нощ Республчки Крим;                  
  2) офчцчйне тлумачення Конституцчщ Укращни та за-
кончв Укращни.                     
  З питань, передбачених цчхю статтею, Конституцчйний
Суд Укращни ухвалюх рчшення, якч х обов'язковими до ви-
конання на територчщ Укращни, остаточними ч не можуть
бути оскарженч.                    
  Стаття 151. Конституцчйний Суд Укращни за зверненням
Президента Укращни або Кабчнету Мчнчстрчв Укращни дах
висновки про вчдповчднчсть Конституцчщ Укращни чинних
мчжнародних договорчв Укращни або тих мчжнародних дого-
ворчв, що вносяться до Верховнощ Ради Укращни для на-
дання згоди на щх обов'язковчсть.           
  За зверненням Верховнощ Ради Укращни Конституцчйний
Суд Укращни дах висновок щодо додержання конституцчйнощ
процедури розслчдування ч розгляду справи про усунення
Президента Укращни з поста в порядку чмпччменту.    
  Стаття 152. Закони та чншч правовч акти за рчшенням
Конституцчйного Суду Укращни  визнаються  неконсти-
туцчйними повнчстю чи в окремчй частинч, якщо вони не
вчдповчдають Конституцчщ Укращни або якщо була порушена
встановлена Конституцчхю Укращни процедура щх розгляду,
ухвалення або набрання ними чинностч.         
  Закони, чншч правовч акти або щх окремч положення,
що визнанч неконституцчйними, втрачають чиннчсть з дня
ухвалення Конституцчйним Судом Укращни рчшення про щх
неконституцчйнчсть.                  
  Матерчальна чи моральна шкода, завдана фчзичним або
юридичним особам актами ч дчями, що визнанч неконсти-
туцчйними, вчдшкодовухться державою у встановленому за-
коном порядку.                     
  Стаття 153. Порядок органчзацчщ ч дчяльностч Консти-
туцчйного Суду Укращни, процедура розгляду ним справ
визначаються законом.                 
 РОЗДцЛ ХIII 
 ВНЕСЕННЯ ЗМцН ДО КОНСТИТУЦцш УКРАшНИ 
  Стаття 154. Законопроект про внесення змчн до Конс-
титуцчщ Укращни може бути поданий до Верховнощ Ради Ук-
ращни Президентом Укращни або не менш як третиною на-
родних депутатчв Укращни вчд конституцчйного складу
Верховнощ Ради Укращни.                
  Стаття 155. Законопроект про внесення змчн до Конс-
титуцчщ Укращни, крчм роздчлу I "Загальнч засади",
роздчлу III "Вибори. Референдум" ч роздчлу XIII "Вне-
сення змчн до Конституцчщ Укращни", попередньо схвале-
ний бчльшчстю вчд конституцчйного складу Верховнощ Ради
Укращни, вважахться прийнятим, якщо на наступнчй чер-
говчй сесчщ Верховнощ Ради Укращни за нього проголосу-
вало не менш як двч третини вчд конституцчйного складу
Верховнощ Ради Укращни.                
  Стаття 156.  Законопроект  про внесення змчн до
роздчлу I "Загальнч засади", роздчлу III "Вибори. Рефе-
рендум" ч роздчлу XIII "Внесення змчн до Конституцчщ
Укращни" подахться до Верховнощ Ради Укращни Президен-
том Укращни або не менш як двома третинами вчд консти-
туцчйного складу Верховнощ Ради Укращни ч, за умови йо-
го прийняття не менш як двома третинами вчд консти-
туцчйного складу Верховнощ Ради Укращни, затверджухться
всеукращнським референдумом, який призначахться Прези-
дентом Укращни.                    
  Повторне подання законопроекту про внесення змчн до
роздчлчв I, III ч XIII цчхщ Конституцчщ з одного й того
самого питання можливе лише до Верховнощ Ради Укращни
наступного скликання.                 
  Стаття 157. Конституцчя Укращни не може бути змчне-
на, якщо змчни передбачають скасування чи обмеження
прав ч свобод людини ч громадянина або якщо вони спря-
мованч на лчквчдацчю незалежностч чи на порушення тери-
торчальнощ цчлчсностч Укращни.             
  Конституцчя Укращни не може бути змчнена в умовах
вохнного або надзвичайного стану.           
  Стаття 158. Законопроект про внесення змчн до Конс-
титуцчщ Укращни, який розглядався Верховною Радою Ук-
ращни, ч закон не був прийнятий, може бути поданий до
Верховнощ Ради Укращни не ранчше нчж через рчк з дня
прийняття рчшення щодо цього законопроекту.      
  Верховна Рада Укращни протягом строку свощх повнова-
жень не може двччч змчнювати однч й тч самч положення
Конституцчщ Укращни.                  
  Стаття 159. Законопроект про внесення змчн до Конс-
титуцчщ Укращни розглядахться Верховною Радою Укращни
за наявностч висновку Конституцчйного Суду Укращни щодо
вчдповчдностч законопроекту вимогам статей 157 ч 158
цчхщ Конституцчщ.                   
 РОЗДцЛ XIV 
 ПРИКцНЦЕВц ПОЛОЖЕННЯ 
  Стаття 160. Конституцчя Укращни набувах чинностч з
дня щщ прийняття.                   
  Стаття 161. День прийняття Конституцчщ Укращни х
державним святом - Днем Конституцчщ Укращни.      
 РОЗДцЛ XV 
 ПЕРЕХцДНц ПОЛОЖЕННЯ 
  1. Закони та чншч нормативнч акти, прийнятч до на-
буття чинностч цчхю Конституцчхю, х чинними у частинч,
що не суперечить Конституцчщ Укращни.         
  2. Верховна Рада Укращни пчсля прийняття Конституцчщ
Укращни здчйснюх повноваження, передбаченч цчхю Консти-
туцчхю.                        
  Черговч вибори до Верховнощ Ради Укращни проводяться
у березнч 1998 року.                  
  3. Черговч вибори Президента Укращни проводяться в
останню недчлю жовтня 1999 року.            
  4. Президент Укращни протягом трьох рокчв пчсля на-
буття чинностч Конституцчхю Укращни мах право видавати
схваленч Кабчнетом Мчнчстрчв Укращни ч скрчпленч пчдпи-
сом Прем'хр-мчнчстра Укращни укази з економччних пи-
тань, не врегульованих законами, з одночасним поданням
вчдповчдного законопроекту до Верховнощ Ради Укращни в
порядку, встановленому статтею 93 цчхщ Конституцчщ.  
  Такий указ Президента Укращни вступах в дчю, якщо
протягом тридцяти календарних днчв з дня подання зако-
нопроекту (за винятком днчв мчжсесчйного перчоду) Вер-
ховна Рада Укращни не прийме закон або не вчдхилить по-
даний законопроект бчльшчстю вчд щщ конституцчйного
складу, ч дчх до набрання чинностч законом, прийнятим
Верховною Радою Укращни з цих питань.         
  5. Кабчнет Мчнчстрчв Укращни формухться вчдповчдно
до цчхщ Конституцчщ протягом трьох мчсяцчв пчсля набут-
тя нею чинностч.                    
  6. Конституцчйний Суд Укращни формухться вчдповчдно
до цчхщ Конституцчщ протягом трьох мчсяцчв пчсля набут-
тя нею чинностч. До створення Конституцчйного Суду Ук-
ращни тлумачення закончв здчйснюх Верховна Рада Ук-
ращни.                         
  7. Голови мчсцевих державних адмчнчстрацчй пчсля на-
буття чинностч цчхю Конституцчхю набувають статусу
голчв мчсцевих державних адмчнчстрацчй згчдно зч стат-
тею  118 цчхщ Конституцчщ, а пчсля обрання голчв
вчдповчдних рад складають повноваження голчв цих рад. 
  8. Счльськч, селищнч, мчськч ради та голови цих рад
пчсля набуття чинностч Конституцчхю Укращни здчйснюють
визначенч нею повноваження до обрання нового складу цих
рад у березнч 1998 року.                
  Районнч та обласнч ради, обранч до набуття чинностч
цчхю Конституцчхю, здчйснюють визначенч нею повноважен-
ня до сформування нового складу цих рад вчдповчдно до
Конституцчщ Укращни.                  
  Районнч в мчстах ради та голови цих рад пчсля набут-
тя чинностч цчхю Конституцчхю здчйснюють свощ повнова-
ження вчдповчдно до закону.              
  9. Прокуратура продовжух виконувати вчдповчдно до
чинних закончв функцчю нагляду за додержанням ч засто-
суванням закончв та функцчю попереднього слчдства - до
введення в дчю закончв, що регулюють дчяльнчсть держав-
них органчв щодо контролю за додержанням закончв, та до
сформування системи досудового слчдства ч введення в
дчю закончв, що регулюють щщ функцчонування.      
  10. До прийняття закончв, що визначають особливостч
здчйснення виконавчощ влади в мчстах Кихвч та Севасто-
полч вчдповчдно до статтч 118 цчхщ Конституцчщ, вико-
навчу владу в цих мчстах здчйснюють вчдповчднч державнч
адмчнчстрацчщ.                     
  11. Частина перша статтч 99 цчхщ Конституцчщ вво-
диться в дчю пчсля введення нацчональнощ грошовощ оди-
ницч - гривнч.                     
  12. Верховний Суд Укращни ч Вищий арбчтражний суд
Укращни здчйснюють свощ повноваження вчдповчдно до чин-
ного законодавства Укращни до сформування системи судчв
загальнощ юрисдикцчщ в Укращнч вчдповчдно до статтч 125
цчхщ Конституцчщ, але не довше нчж п'ять рокчв.    
  Суддч всчх судчв в Укращнч, обранч чи призначенч до
дня набуття чинностч цчхю Конституцчхю, продовжують
здчйснювати свощ повноваження згчдно з чинним законо-
давством до закчнчення строку, на який вони обранч чи
призначенч.                      
  Суддч, повноваження яких закчнчилися в день набуття
чинностч цчхю Конституцчхю, продовжують здчйснювати
свощ повноваження протягом одного року.        
  13. Протягом п'яти рокчв пчсля набуття чинностч цчхю
Конституцчхю зберчгахться чснуючий порядок арешту, три-
мання пчд вартою ч затримання осчб, пчдозрюваних у вчи-
неннч злочину, а також порядок проведення огляду та об-
шуку житла або чншого володчння особи.         
  14. Використання чснуючих вчйськових баз на тери-
торчщ Укращни для тимчасового перебування чноземних
вчйськових формувань можливе на умовах оренди в поряд-
ку, визначеному мчжнародними договорами Укращни, ра-
тифчкованими Верховною Радою Укращни.         

К титульной странице
Вперед
Назад