РОЗДцЛ IV 
 ВЕРХОВНА РАДА УКРАшНИ 
  Стаття 75. фдиним органом законодавчощ влади в Ук-
ращнч х парламент - Верховна Рада Укращни.       
  Стаття 76. Конституцчйний склад Верховнощ Ради Ук-
ращни - чотириста п'ятдесят народних депутатчв Укращни,
якч обираються на основч загального, рчвного ч прямого
виборчого права шляхом тахмного голосування строком на
чотири роки.                      
  Народним депутатом Укращни може бути громадянин Ук-
ращни, який на день виборчв досяг двадцяти одного року,
мах право голосу ч проживах в Укращнч протягом останнчх
п'яти рокчв.                      
  Не може бути обраним до Верховнощ Ради Укращни гро-
мадянин, який мах судимчсть за вчинення умисного злочи-
ну, якщо ця судимчсть не погашена ч не знята у встанов-
леному законом порядку.                
  Повноваження народних депутатчв Укращни визначаються
Конституцчхю та законами Укращни.           
  Стаття 77. Черговч вибори до Верховнощ Ради Укращни
вчдбуваються в останню недчлю березня четвертого року
повноважень Верховнощ Ради Укращни.          
  Позачерговч вибори до Верховнощ Ради Укращни призна-
чаються Президентом Укращни ч проводяться в перчод
шчстдесяти днчв з дня опублчкування рчшення про достро-
кове припинення повноважень Верховнощ Ради Укращни.  
  Порядок проведення виборчв народних депутатчв Ук-
ращни встановлюхться законом.             
  Стаття 78. Народнч депутати Укращни здчйснюють свощ
повноваження на постчйнчй основч.           
  Народнч депутати  Укращни не можуть мати чншого
представницького мандата чи бути на державнчй службч. 
  Вимоги щодо несумчсностч депутатського мандата з
чншими видами дчяльностч встановлюються законом.    
  Стаття 79. Перед вступом на посаду народнч депутати
Укращни складають перед Верховною Радою Укращни таку
присягу:                        
  "Присягаю на вчрнчсть Укращнч. Зобов'язуюсь усчма
свощми дчями боронити суверенчтет ч незалежнчсть Ук-
ращни, дбати про благо Вчтчизни ч добробут Укращнського
народу.                        
  Присягаю додержуватися Конституцчщ Укращни та за-
кончв Укращни, виконувати свощ обов'язки в чнтересах
усчх спчввчтчизникчв".                 
  Присягу зачитух найстарший за вчком народний депутат
Укращни перед вчдкриттям першощ сесчщ новообранощ Вер-
ховнощ Ради Укращни, пчсля чого депутати скрчплюють
присягу свощми пчдписами пчд щщ текстом.        
  Вчдмова скласти присягу мах наслчдком втрату депу-
татського мандата.                   
  Повноваження народних депутатчв Укращни починаються
з моменту складення присяги.              
  Стаття 80. Народним депутатам Укращни гарантухться
депутатська недоторканчсть.              
  Народнч депутати  Укращни  не  несуть  юридичнощ
вчдповчдальностч за результати голосування або вислов-
лювання у парламентч та його органах, за винятком
вчдповчдальностч за образу чи наклеп.         
  Народнч депутати Укращни не можуть бути без згоди
Верховнощ Ради Укращни притягненч до  кримчнальнощ
вчдповчдальностч, затриманч чи заарештованч.      
  Стаття 81. Повноваження народних депутатчв Укращни
припиняються одночасно з припиненням повноважень Вер-
ховнощ Ради Укращни.                  
  Повноваження народного депутата Укращни припиняються
достроково у разч:                   
  1) складення повноважень за його особистою заявою; 
  2) набрання законнощ сили обвинувальним вироком щодо
нього;                         
  3) визнання його судом недчхздатним або безвчсно
вчдсутнчм;                       
  4) припинення його громадянства або  вищзду  на
постчйне проживання за межч Укращни;          
  5) смертч.                     
  Рчшення про дострокове припинення повноважень народ-
ного депутата Укращни приймахться бчльшчстю вчд консти-
туцчйного складу Верховнощ Ради Укращни.        
  У разч невиконання вимоги щодо несумчсностч депу-
татського мандата з чншими видами дчяльностч повнова-
ження народного депутата Укращни припиняються достроко-
во на пчдставч закону за рчшенням суду.        
  Стаття 82. Верховна Рада Укращни працюх сесчйно.  
  Верховна Рада Укращни х повноважною за умови обрання
не менш як двох третин вчд щщ конституцчйного складу. 
  Верховна Рада Укращни збирахться на першу сесчю не
пчзнчше нчж на тридцятий день пчсля офчцчйного оголо-
шення результатчв виборчв.               
  Перше засчдання Верховнощ Ради Укращни вчдкривах
найстарший за вчком народний депутат Укращни.     
  Порядок роботи Верховнощ Ради Укращни встановлюхться
Конституцчхю Укращни та законом про регламент Верховнощ
Ради Укращни.                     
  Стаття 83. Черговч сесчщ Верховнощ Ради Укращни по-
чинаються першого вчвторка лютого ч першого вчвторка
вересня кожного року.                 
  Позачерговч сесчщ Верховнощ Ради Укращни, чз зазна-
ченням порядку денного, скликаються Головою Верховнощ
Ради Укращни на вимогу не менш як третини народних де-
путатчв Укращни вчд конституцчйного складу Верховнощ
Ради Укращни або на вимогу Президента Укращни.     
  У разч введення вохнного чи надзвичайного стану в
Укращнч Верховна Рада Укращни збирахться у дводенний
строк без скликання.                  
  У разч закчнчення строку повноважень Верховнощ Ради
Укращни пчд час дчщ вохнного чи надзвичайного стану щщ
повноваження продовжуються до дня першого засчдання
першощ сесчщ Верховнощ Ради Укращни, обранощ пчсля ска-
сування вохнного чи надзвичайного стану.        
  Стаття 84. Засчдання Верховнощ Ради Укращни прово-
дяться  вчдкрито. Закрите засчдання проводиться за
рчшенням бчльшостч вчд конституцчйного складу Верховнощ
Ради Укращни.                     
  Рчшення Верховнощ Ради Укращни приймаються виключно
на щщ пленарних засчданнях шляхом голосування.     
  Голосування на засчданнях Верховнощ Ради Укращни
здчйснюхться народним депутатом Укращни особисто.   
  Стаття 85. До повноважень Верховнощ Ради Укращни на-
лежить:                        
  1) внесення змчн до Конституцчщ Укращни в межах ч
порядку, передбачених роздчлом XIII цчхщ Конституцчщ; 
  2) призначення всеукращнського референдуму з питань,
визначених статтею 73 цчхщ Конституцчщ;        
  3) прийняття закончв;                
  4) затвердження Державного бюджету Укращни та вне-
сення змчн до нього; контроль за виконанням Державного
бюджету Укращни, прийняття рчшення щодо звчту про його
виконання;                       
  5) визначення засад внутрчшньощ ч зовнчшньощ полчти-
ки;                          
  6) затвердження  загальнодержавних  програм  еко-
номччного, науково-технччного, соцчального, нацчональ-
но-культурного розвитку, охорони довкчлля;       
  7) призначення виборчв Президента Укращни у строки,
передбаченч цчхю Конституцчхю;             
  8) заслуховування щорччних та позачергових послань
Президента Укращни про внутрчшнх ч зовнчшнх становище
Укращни;                        
  9) оголошення за поданням Президента Укращни стану
вчйни ч укладення миру, схвалення рчшення Президента
Укращни про використання Збройних Сил Укращни та чнших
вчйськових формувань у разч збройнощ агресчщ проти Ук-
ращни;                         
  10) усунення Президента Укращни з поста в порядку
особливощ процедури (чмпччменту), встановленому статтею
111 цчхщ Конституцчщ;                 
  11) розгляд ч прийняття рчшення щодо схвалення Прог-
рами дчяльностч Кабчнету Мчнчстрчв Укращни;      
  12) надання згоди на призначення Президентом Укращни
Прем'хр-мчнчстра Укращни;               
  13) здчйснення  контролю  за дчяльнчстю Кабчнету
Мчнчстрчв Укращни вчдповчдно до цчхщ Конституцчщ;   
  14) затвердження рчшень про надання Укращною позик ч
економччнощ допомоги чноземним державам та мчжнародним
органчзацчям, а також про одержання Укращною вчд чно-
земних держав, банкчв ч мчжнародних фчнансових ор-
ганчзацчй позик, не передбачених Державним бюджетом Ук-
ращни, здчйснення контролю за щх використанням;    
  15) призначення чи обрання на посади, звчльнення з
посад, надання згоди на призначення ч звчльнення з по-
сад осчб у випадках, передбачених цчхю Конституцчхю;  
  16) призначення на посади та звчльнення з посад Го-
лови та чнших членчв Рахунковощ палати;        
  17) призначення на посаду та звчльнення з посади
Уповноваженого Верховнощ Ради Укращни з прав людини;
заслуховування його щорччних доповчдей про стан дотри-
мання та захисту прав ч свобод людини в Укращнч;    
  18) призначення на посаду та звчльнення з посади Го-
лови Нацчонального банку Укращни за поданням Президента
Укращни;                        
  19) призначення та звчльнення половини складу Ради
Нацчонального банку Укращни;              
  20) призначення половини складу Нацчональнощ ради
Укращни з питань телебачення ч радчомовлення;     
  21) призначення на посаду та припинення повноважень
членчв Центральнощ виборчощ комчсчщ за поданням Прези-
дента Укращни;                     
  22) затвердження загальнощ структури, чисельностч,
визначення функцчй Збройних Сил Укращни, Служби безпеки
Укращни, чнших утворених вчдповчдно до закончв Укращни
вчйськових формувань, а також Мчнчстерства внутрчшнчх
справ Укращни;                     
  23) схвалення рчшення про надання вчйськовощ допомо-
ги чншим державам, про направлення пчдроздчлчв Збройних
Сил Укращни до чншощ держави чи про допуск пчдроздчлчв
збройних сил чнших держав на територчю Укращни;    
  24) надання згоди на призначення на посади та звчль-
нення з посад Президентом Укращни Голови Антимонополь-
ного комчтету Укращни, Голови Фонду державного майна
Укращни,  Голови Державного комчтету телебачення ч
радчомовлення Укращни;                 
  25) надання згоди на призначення Президентом Укращни
на посаду Генерального прокурора Укращни; висловлення
недовчри Генеральному прокуроровч Укращни, що  мах
наслчдком його вчдставку з посади;           
  26) призначення третини складу Конституцчйного Суду
Укращни;                        
  27) обрання суддчв безстроково;           
  28) дострокове припинення повноважень Верховнощ Ради
Автономнощ Республчки Крим за наявностч висновку Конс-
титуцчйного Суду Укращни про порушення нею Конституцчщ
Укращни або закончв Укращни; призначення позачергових
виборчв до Верховнощ Ради Автономнощ Республчки Крим; 
  29) утворення ч лчквчдацчя райончв, встановлення ч
змчна меж райончв ч мчст, вчднесення населених пунктчв
до категорчщ мчст, найменування ч перейменування насе-
лених пунктчв ч райончв;                
  30) призначення чергових та позачергових виборчв до
органчв мчсцевого самоврядування;           
  31) затвердження протягом двох днчв з моменту звер-
нення Президента Укращни указчв про введення вохнного
чи надзвичайного стану в Укращнч або в окремих щщ
мчсцевостях, про загальну або часткову мобчлчзацчю, про
оголошення окремих мчсцевостей зонами надзвичайнощ еко-
логччнощ ситуацчщ;                   
  32) надання у встановлений законом строк згоди на
обов'язковчсть мчжнародних договорчв Укращни та денон-
сацчя мчжнародних договорчв Укращни;          
  33) здчйснення парламентського контролю у межах,
визначених цчхю Конституцчхю;             
  34) прийняття рчшення про направлення запиту до Пре-
зидента Укращни на вимогу народного депутата Укращни,
групи народних депутатчв чи комчтету Верховнощ Ради Ук-
ращни, попередньо пчдтриману не менш як однчхю третиною
вчд конституцчйного складу Верховнощ Ради Укращни;   
  35) призначення на посаду та звчльнення з посади
керчвника апарату Верховнощ Ради Укращни; затвердження
кошторису Верховнощ Ради Укращни та структури щщ апара-
ту;                          
  36) затвердження перелчку об'хктчв права державнощ
власностч, що не пчдлягають приватизацчщ; визначення
правових засад вилучення об'хктчв права приватнощ влас-
ностч.                         
  Верховна Рада Укращни здчйснюх чншч повноваження,
якч вчдповчдно до Конституцчщ Укращни вчднесенч до щщ
вчдання.                        
  Стаття 86. Народний депутат Укращни мах право на
сесчщ Верховнощ Ради Укращни звернутися чз запитом до
органчв Верховнощ Ради Укращни, до Кабчнету Мчнчстрчв
Укращни, до керчвникчв чнших органчв державнощ влади та
органчв мчсцевого самоврядування, а також до керчвникчв
пчдприхмств, установ ч органчзацчй, розташованих на те-
риторчщ Укращни, незалежно вчд щх пчдпорядкування ч
форм власностч.                    
  Керчвники органчв державнощ влади та органчв мчсце-
вого самоврядування, пчдприхмств, установ ч органчзацчй
зобов'язанч повчдомити народного депутата Укращни про
результати розгляду його запиту.            
  Стаття 87. Верховна Рада Укращни за пропозицчхю не
менш як однчхщ третини народних депутатчв Укращни вчд
щщ конституцчйного складу може розглянути питання про
вчдповчдальнчсть Кабчнету Мчнчстрчв Укращни та прийняти
резолюцчю  недовчри  Кабчнетовч  Мчнчстрчв  Укращни
бчльшчстю вчд конституцчйного складу Верховнощ Ради Ук-
ращни.                         
  Питання про вчдповчдальнчсть Кабчнету Мчнчстрчв Ук-
ращни не може розглядатися Верховною Радою Укращни
бчльше одного разу протягом однчхщ черговощ сесчщ, а
також протягом року пчсля схвалення Програми дчяльностч
Кабчнету Мчнчстрчв Укращни.              
  Стаття 88. Верховна Рада Укращни обирах зч свого
складу Голову Верховнощ Ради Укращни, Першого заступни-
ка ч заступника Голови Верховнощ Ради Укращни та
вчдкликах щх.                     
  Голова Верховнощ Ради Укращни:           
  1) веде засчдання Верховнощ Ради Укращни;      
  2) органчзовух пчдготовку питань до розгляду на
засчданнях Верховнощ Ради Укращни;           
  3) пчдписух акти, прийнятч Верховною Радою Укращни; 
  4) представлях Верховну Раду Укращни у зносинах з
чншими органами державнощ влади Укращни та органами
влади чнших держав;                  
  5) органчзовух роботу апарату Верховнощ Ради Ук-
ращни.                         
  Голова Верховнощ Ради Укращни здчйснюх повноваження,
передбаченч цчхю Конституцчхю, у порядку, встановленому
законом про регламент Верховнощ Ради Укращни.     
  Стаття 89. Верховна Рада Укращни затверджух перелчк
комчтетчв Верховнощ Ради Укращни, обирах голчв цих
комчтетчв.                       
  Комчтети Верховнощ Ради Укращни здчйснюють законоп-
роектну роботу, готують ч попередньо розглядають питан-
ня, вчднесенч до повноважень Верховнощ Ради Укращни.  
  Верховна Рада Укращни у межах свощх повноважень може
створювати тимчасовч спецчальнч комчсчщ для пчдготовки
ч попереднього розгляду питань.            
  Верховна Рада Укращни для проведення розслчдування з
питань, що становлять суспчльний чнтерес, створюх тим-
часовч слчдчч комчсчщ, якщо за це проголосувала не менш
як одна третина вчд конституцчйного складу Верховнощ
Ради Укращни.                     
  Висновки ч пропозицчщ тимчасових слчдчих комчсчй не
х вирчшальними для слчдства ч суду.          
  Органчзацчя ч порядок дчяльностч комчтетчв Верховнощ
Ради Укращни, щщ тимчасових спецчальних ч тимчасових
слчдчих комчсчй встановлюються законом.        
  Стаття 90. Повноваження Верховнощ Ради Укращни при-
пиняються у день вчдкриття першого засчдання Верховнощ
Ради Укращни нового скликання.             
  Президент Укращни може достроково припинити повнова-
ження Верховнощ Ради Укращни, якщо протягом тридцяти
днчв однчхщ черговощ сесчщ пленарнч засчдання не можуть
розпочатися.                      
  Повноваження Верховнощ Ради Укращни, що обрана на
позачергових виборах, проведених пчсля дострокового
припинення Президентом Укращни повноважень Верховнощ
Ради Укращни попереднього скликання, не можуть бути
припиненч протягом одного року з дня щщ обрання.    
  Повноваження Верховнощ Ради Укращни не можуть бути
достроково припиненч в останнч шчсть мчсяцчв строку
повноважень Президента Укращни.            
  Стаття 91. Верховна Рада Укращни приймах закони,
постанови та чншч акти бчльшчстю вчд щщ конституцчйного
складу, крчм випадкчв, передбачених цчхю Конституцчхю. 
  Стаття 92. Виключно законами Укращни визначаються: 
  1) права ч свободи людини ч громадянина, гарантчщ
цих прав ч свобод; основнч обов'язки громадянина;   
  2) громадянство, правосуб'хктнчсть громадян, статус
чноземцчв та осчб без громадянства;          
  3) права корчнних народчв ч нацчональних меншин;  
  4) порядок застосування мов;            
  5) засади використання природних ресурсчв, виключнощ
(морськощ) економччнощ зони, континентального шельфу,
освохння космччного простору, органчзацчщ та експлуа-
тацчщ енергосистем, транспорту ч зв'язку;       
  6) основи соцчального  захисту,  форми  ч  види
пенсчйного забезпечення; засади регулювання працч ч
зайнятостч, шлюбу, счм'щ, охорони дитинства, материнс-
тва, батькчвства; виховання, освчти, культури ч охорони
здоров'я; екологччнощ безпеки;             
  7) правовий режим власностч;            
  8) правовч засади ч гарантчщ пчдприхмництва; правила
конкуренцчщ та норми антимонопольного регулювання;   
  9) засади  зовнчшнчх зносин, зовнчшньоекономччнощ
дчяльностч, митнощ справи;               
  10) засади регулювання демографччних та мчграцчйних
процесчв;                       
  11) засади утворення ч дчяльностч полчтичних партчй,
чнших об'хднань громадян, засобчв масовощ чнформацчщ; 
  12) органчзацчя ч дчяльнчсть органчв виконавчощ вла-
ди, основи державнощ служби, органчзацчщ державнощ ста-
тистики та чнформатики;                
  13) територчальний устрчй Укращни;         
  14) судоустрчй, судочинство, статус суддчв, засади
судовощ експертизи, органчзацчя ч дчяльнчсть прокурату-
ри, органчв дчзнання ч слчдства, нотарчату, органчв ч
установ  виконання покарань; основи органчзацчщ та
дчяльностч адвокатури;                 
  15) засади мчсцевого самоврядування;        
  16) статус столицч Укращни; спецчальний статус чнших
мчст;                         
  17) основи нацчональнощ безпеки, органчзацчщ Зброй-
них Сил Укращни ч забезпечення громадського порядку;  
  18) правовий режим державного кордону;       
  19) правовий режим вохнного ч надзвичайного стану,
зон надзвичайнощ екологччнощ ситуацчщ;         
  20) органчзацчя ч порядок проведення виборчв ч рефе-
рендумчв;                       
  21) органчзацчя ч порядок дчяльностч Верховнощ Ради
Укращни, статус народних депутатчв Укращни;      
  22) засади цивчльно-правовощ вчдповчдальностч; дчян-
ня, якч х злочинами, адмчнчстративними або дисциплчнар-
ними правопорушеннями, та вчдповчдальнчсть за них.   
  Виключно законами Укращни встановлюються:      
  1) Державний бюджет Укращни ч бюджетна система Ук-
ращни; система оподаткування, податки ч збори; засади
створення ч функцчонування фчнансового, грошового, кре-
дитного та чнвестицчйного ринкчв; статус нацчональнощ
валюти, а також статус чноземних валют на територчщ Ук-
ращни; порядок утворення  ч  погашення  державного
внутрчшнього ч зовнчшнього боргу; порядок випуску та
обчгу державних цчнних паперчв, щх види ч типи;    
  2) порядок направлення пчдроздчлчв Збройних Сил Ук-
ращни до чнших держав; порядок допуску та умови перебу-
вання пчдроздчлчв збройних сил чнших держав на тери-
торчщ Укращни;                     
  3) одиницч ваги, мчри ч часу; порядок встановлення
державних стандартчв;                 
  4) порядок використання ч захисту державних сим-
волчв;                         
  5) державнч нагороди;                
  6) вчйськовч звання, дипломатичнч ранги та чншч
спецчальнч звання;                   
  7) державнч свята;                 
  8) порядок утворення ч функцчонування вчльних та
чнших  спецчальних  зон,  що мають економччний чи
мчграцчйний режим, вчдмчнний вчд загального.      
  Законом Укращни оголошухться амнчстчя.       
  Стаття 93. Право законодавчощ чнчцчативи у Верховнчй
Радч Укращни належить Президентовч Укращни, народним
депутатам Укращни, Кабчнету  Мчнчстрчв  Укращни  ч
Нацчональному банку Укращни.              
  Законопроекти, визначенч  Президентом  Укращни як
невчдкладнч, розглядаються Верховною Радою Укращни по-
зачергово.                       
  Стаття 94. Закон пчдписух Голова Верховнощ Ради Ук-
ращни ч невчдкладно направлях його Президентовч Ук-
ращни.                         
  Президент Укращни протягом п'ятнадцяти днчв пчсля
отримання закону пчдписух його, беручи до виконання, та
офчцчйно оприлюднюх його або повертах закон зч свощми
вмотивованими ч сформульованими пропозицчями до Верхов-
нощ Ради Укращни для повторного розгляду.       
  У разч якщо Президент Укращни протягом встановленого
строку не повернув закон для повторного розгляду, закон
вважахться схваленим Президентом Укращни ч мах бути
пчдписаний та офчцчйно оприлюднений.          
  Якщо пчд час повторного розгляду закон буде знову
прийнятий Верховною Радою Укращни не менш як двома тре-
тинами вчд щщ конституцчйного складу, Президент Укращни
зобов'язаний його пчдписати та офчцчйно оприлюднити
протягом десяти днчв.                 
  Закон набирах чинностч через десять днчв з дня його
офчцчйного оприлюднення, якщо чнше не передбачено самим
законом, але не ранчше дня його опублчкування.     
  Стаття 95. Бюджетна система Укращни будухться на за-
садах справедливого ч неупередженого розподчлу суспчль-
ного багатства мчж громадянами ч територчальними грома-
дами.                         
  Виключно законом про Державний бюджет Укращни визна-
чаються будь-якч видатки держави на загальносуспчльнч
потреби, розмчр ч цчльове спрямування цих видаткчв.  
  Держава прагне до збалансованостч бюджету Укращни. 
  Регулярнч звчти про доходи ч видатки Державного бюд-
жету Укращни мають бути оприлюдненч.          
  Стаття 96. Державний бюджет Укращни затверджухться
щорччно Верховною Радою Укращни на перчод з 1 сччня по
31 грудня, а за особливих обставин - на чнший перчод. 
  Кабчнет Мчнчстрчв Укращни не пчзнчше 15 вересня кож-
ного року подах до Верховнощ Ради Укращни проект закону
про Державний бюджет Укращни на наступний рчк. Разом чз
проектом закону подахться доповчдь про хчд виконання
Державного бюджету Укращни поточного року.       
  Стаття 97. Кабчнет Мчнчстрчв Укращни вчдповчдно до
закону подах до Верховнощ Ради Укращни звчт про вико-
нання Державного бюджету Укращни.           
  Поданий звчт мах бути оприлюднений.         
  Стаття 98. Контроль за використанням коштчв Держав-
ного бюджету Укращни вчд чменч Верховнощ Ради Укращни
здчйснюх Рахункова палата.               
  Стаття 99. Грошовою одиницею Укращни х гривня.   
  Забезпечення стабчльностч грошовощ одиницч х основ-
ною функцчхю центрального банку держави - Нацчонального
банку Укращни.                     
  Стаття 100. Рада Нацчонального банку Укращни розроб-
лях  основнч  засади грошово-кредитнощ полчтики та
здчйснюх контроль за щщ проведенням.          
  Правовий статус Ради Нацчонального банку Укращни
визначахться законом.                 
  Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням
конституцчйних прав ч свобод людини ч громадянина
здчйснюх Уповноважений Верховнощ Ради Укращни з прав
людини.                        
 РОЗДцЛ V 
 ПРЕЗИДЕНТ УКРАшНИ 
  Стаття 102. Президент Укращни х главою держави ч
виступах вчд щщ чменч.                 
  Президент Укращни х гарантом державного суверенчте-
ту, територчальнощ цчлчсностч Укращни, додержання Конс-
титуцчщ Укращни, прав ч свобод людини ч громадянина.  
  Стаття 103. Президент Укращни обирахться громадянами
Укращни на основч загального, рчвного ч прямого вибор-
чого права шляхом тахмного голосування строком на п'ять
рокчв.                         
  Президентом Укращни може бути обраний громадянин Ук-
ращни, який досяг тридцяти п'яти рокчв, мах право голо-
су, проживах в Укращнч протягом десяти останнчх перед
днем виборчв рокчв та володчх державною мовою.     
  Одна й та сама особа не може бути Президентом Ук-
ращни бчльше нчж два строки пчдряд.          
  Президент Укращни не може мати чншого представниць-
кого мандата, обчймати посаду в органах державнощ влади
або в об'хднаннях громадян, а також займатися чншою оп-
лачуваною або пчдприхмницькою дчяльнчстю чи входити до
складу  керчвного  органу  або  наглядовощ  ради
пчдприхмства, що мах на метч одержання прибутку.    
  Черговч вибори Президента Укращни проводяться в ос-
танню недчлю жовтня п'ятого року повноважень Президента
Укращни. У разч дострокового припинення повноважень
Президента Укращни вибори Президента Укращни проводять-
ся в перчод дев'яноста днчв з дня припинення повнова-
жень.                         
  Порядок проведення виборчв Президента Укращни вста-
новлюхться законом.                  
  Стаття 104. Новообраний Президент Укращни вступах на
пост не пчзнчше нчж через тридцять днчв пчсля офчцчйно-
го оголошення результатчв виборчв, з моменту складення
присяги народовч на урочистому засчданнч Верховнощ Ради
Укращни.                        
  Приведення Президента Укращни до присяги здчйснюх
Голова Конституцчйного Суду Укращни.          
  Президент Укращни складах таку присягу:       
  "Я, (чм'я та прчзвище), волею народу обраний Прези-
дентом Укращни, заступаючи на цей високий пост, урочис-
то присягаю на вчрнчсть Укращнч. Зобов'язуюсь усчма
свощми справами боронити суверенчтет ч незалежнчсть Ук-
ращни, дбати про благо Вчтчизни ч добробут Укращнського
народу, обстоювати права ч свободи громадян, додержува-
тися Конституцчщ Укращни ч закончв Укращни, виконувати
свощ обов'язки в чнтересах усчх спчввчтчизникчв, пчдно-
сити авторитет Укращни у свчтч".            
  Президент Укращни, обраний на позачергових виборах,
складах присягу у п'ятиденний строк пчсля офчцчйного
оголошення результатчв виборчв.            
  Стаття 105. Президент Укращни користухться правом
недоторканностч на час виконання повноважень.     
  За посягання на честь ч гчднчсть Президента Укращни
виннч  особи  притягаються  до вчдповчдальностч на
пчдставч закону.                    
  Звання Президента Укращни охороняхться законом ч
зберчгахться за ним довччно, якщо тчльки Президент Ук-
ращни не був усунений з поста в порядку чмпччменту.  
  Стаття 106. Президент Укращни:           
  1) забезпечух державну незалежнчсть,  нацчональну
безпеку ч правонаступництво держави;          
  2) звертахться з посланнями до народу та чз щорччни-
ми ч позачерговими посланнями до Верховнощ Ради Укращни
про внутрчшнх ч зовнчшнх становище Укращни;      
  3) представлях державу в мчжнародних вчдносинах,
здчйснюх керчвництво зовнчшньополчтичною  дчяльнчстю
держави, веде переговори та укладах мчжнароднч договори
Укращни;                        
  4) приймах рчшення про визнання чноземних держав;  
  5) призначах та звчльнях глав дипломатичних предс-
тавництв Укращни в чнших державах ч при мчжнародних ор-
ганчзацчях; приймах вчрчч ч вчдкличнч грамоти диплома-
тичних представникчв чноземних держав;         
  6) призначах всеукращнський референдум щодо змчн
Конституцчщ Укращни вчдповчдно до статтч 156 цчхщ Конс-
титуцчщ, проголошух всеукращнський референдум за народ-
ною чнчцчативою;                    
  7) призначах позачерговч вибори до Верховнощ Ради
Укращни у строки, встановленч цчхю Конституцчхю;    
  8) припинях повноваження Верховнощ Ради Укращни, як-
що протягом тридцяти днчв однчхщ черговощ сесчщ пле-
нарнч засчдання не можуть розпочатися;         
  9) призначах  за  згодою Верховнощ Ради Укращни
Прем'хр-мчнчстра  Укращни;  припинях  повноваження
Прем'хр-мчнчстра Укращни та приймах рчшення про його
вчдставку;                       
  10) призначах за поданням Прем'хр-мчнчстра Укращни
членчв Кабчнету Мчнчстрчв Укращни, керчвникчв чнших
центральних органчв виконавчощ влади, а також голчв
мчсцевих державних адмчнчстрацчй та припинях щхнч пов-
новаження на цих посадах;               
  11) призначах за згодою Верховнощ Ради Укращни на
посаду Генерального прокурора Укращни та звчльнях його
з посади;                       
  12) призначах половину складу Ради Нацчонального
банку Укращни;                     
  13) призначах половину складу Нацчональнощ ради Ук-
ращни з питань телебачення ч радчомовлення;      
  14) призначах на посади та звчльнях з посад за зго-
дою Верховнощ Ради Укращни Голову Антимонопольного
комчтету Укращни, Голову Фонду державного майна Ук-
ращни,  Голову  Державного  комчтету телебачення ч
радчомовлення Укращни;                 
  15) утворюх, реорганчзовух та лчквчдовух за поданням
Прем'хр-мчнчстра Укращни мчнчстерства та чншч цент-
ральнч органи виконавчощ влади, дчючи в межах коштчв,
передбачених на утримання органчв виконавчощ влади;  
  16) скасовух акти Кабчнету Мчнчстрчв Укращни та акти
Ради мчнчстрчв Автономнощ Республчки Крим;       
  17) х Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил Ук-
ращни; призначах на посади та звчльнях з посад вище ко-
мандування Збройних Сил Укращни, чнших вчйськових фор-
мувань; здчйснюх керчвництво у сферах нацчональнощ без-
пеки та оборони держави;                
  18) очолюх Раду нацчональнощ безпеки ч оборони Ук-
ращни;                         
  19) вносить до Верховнощ Ради Укращни подання про
оголошення стану вчйни та приймах рчшення про викорис-
тання Збройних Сил Укращни у разч збройнощ агресчщ про-
ти Укращни;                      
  20) приймах вчдповчдно до закону рчшення про загаль-
ну або часткову мобчлчзацчю та введення вохнного стану
в Укращнч або в окремих щщ мчсцевостях у разч загрози
нападу, небезпеки державнчй незалежностч Укращни;   
  21) приймах у разч необхчдностч рчшення про введення
в Укращнч або в окремих щщ мчсцевостях надзвичайного
стану, а також оголошух у разч необхчдностч окремч
мчсцевостч Укращни зонами надзвичайнощ екологччнощ си-
туацчщ - з наступним затвердженням цих рчшень Верховною
Радою Укращни;                     
  22) призначах третину складу Конституцчйного Суду
Укращни;                        
  23) утворюх суди у визначеному законом порядку;   
  24) присвоюх вищч вчйськовч звання, вищч диплома-
тичнч ранги та чншч вищч спецчальнч звання ч класнч чи-
ни;                          
  25) нагороджух  державними нагородами; встановлюх
президентськч вчдзнаки та нагороджух ними;       
  26) приймах рчшення про прийняття до громадянства
Укращни та припинення громадянства Укращни, про надання
притулку в Укращнч;                  
  27) здчйснюх помилування;              
  28) створюх у межах коштчв, передбачених у Державно-
му бюджетч Укращни, для здчйснення свощх повноважень
консультативнч, дорадчч та чншч допомчжнч органи ч
служби;                        
  29) пчдписух закони, прийнятч Верховною Радою Ук-
ращни;                         
  30) мах право вето щодо прийнятих Верховною Радою
Укращни закончв чз наступним поверненням щх на повтор-
ний розгляд Верховнощ Ради Укращни;          
  31) здчйснюх чншч повноваження, визначенч Консти-
туцчхю Укращни.                    
  Президент Укращни не може передавати свощ повнова-
ження чншим особам або органам.            
  Президент Укращни на основч та на виконання Консти-
туцчщ ч закончв Укращни видах укази ч розпорядження,
якч х обов'язковими до виконання на територчщ Укращни. 
  Акти Президента Укращни, виданч в межах повноважень,
передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18,
21, 22, 23, 24 цчхщ статтч, скрчплюються пчдписами
Прем'хр-мчнчстра Укращни ч мчнчстра, вчдповчдального за
акт та його виконання.                 
  Стаття 107. Рада нацчональнощ безпеки ч оборони Ук-
ращни х координацчйним органом з питань нацчональнощ
безпеки ч оборони при Президентовч Укращни.      
  Рада нацчональнощ безпеки ч оборони Укращни коорди-
нух ч контролюх дчяльнчсть органчв виконавчощ влади у
сферч нацчональнощ безпеки ч оборони.         
  Головою Ради нацчональнощ безпеки ч оборони Укращни
х Президент Укращни.                  
  Персональний склад Ради нацчональнощ безпеки ч обо-
рони Укращни формух Президент Укращни.         
  До складу Ради нацчональнощ безпеки ч оборони Ук-
ращни  за посадою входять Прем'хр-мчнчстр Укращни,
Мчнчстр оборони Укращни, Голова Служби безпеки Укращни,
Мчнчстр внутрчшнчх справ Укращни, Мчнчстр закордонних
справ Укращни.                     
  У засчданнях Ради нацчональнощ безпеки ч оборони Ук-
ращни може брати участь Голова Верховнощ Ради Укращни. 
  Рчшення Ради нацчональнощ безпеки ч оборони Укращни
вводяться в дчю указами Президента Укращни.      
  Компетенцчя та функцчщ Ради нацчональнощ безпеки ч
оборони Укращни визначаються законом.         
  Стаття 108. Президент Укращни виконух свощ повнова-
ження до вступу на пост новообраного Президента Ук-
ращни.                         
  Повноваження Президента Укращни припиняються достро-
ково у разч:                      
  1) вчдставки;                    
  2) неможливостч виконувати свощ повноваження за ста-
ном здоров'я;                     
  3) усунення з поста в порядку чмпччменту;      
  4) смертч.                     
  Стаття 109. Вчдставка Президента Укращни набувах
чинностч з моменту проголошення ним особисто заяви про
вчдставку на засчданнч Верховнощ Ради Укращни.     
  Стаття 110. Неможливчсть виконання Президентом Ук-
ращни свощх повноважень за станом здоров'я мах бути
встановлена на засчданнч Верховнощ Ради Укращни ч
пчдтверджена рчшенням, прийнятим бчльшчстю вчд щщ конс-
титуцчйного складу на пчдставч письмового подання Вер-
ховного Суду Укращни - за зверненням Верховнощ Ради Ук-
ращни, ч медичного висновку.              
  Стаття 111. Президент Укращни може бути усунений з
поста Верховною Радою Укращни в порядку чмпччменту у
разч вчинення ним державнощ зради або чншого злочину. 
  Питання про усунення Президента Укращни з поста в
порядку чмпччменту чнчцчюхться бчльшчстю вчд консти-
туцчйного складу Верховнощ Ради Укращни.        
  Для проведення розслчдування Верховна Рада Укращни
створюх спецчальну тимчасову слчдчу комчсчю, до складу
якощ включаються спецчальний прокурор ч спецчальнч
слчдчч.                        
  Висновки ч пропозицчщ тимчасовощ слчдчощ комчсчщ
розглядаються на засчданнч Верховнощ Ради Укращни.   
  За наявностч пчдстав Верховна Рада Укращни не менш
як двома третинами вчд щщ конституцчйного складу прий-
мах рчшення про звинувачення Президента Укращни.    
  Рчшення про усунення Президента Укращни з поста в
порядку чмпччменту приймахться Верховною Радою Укращни
не менш як трьома четвертими вчд щщ конституцчйного
складу пчсля перевчрки справи Конституцчйним Судом Ук-
ращни ч отримання його висновку щодо додержання консти-
туцчйнощ процедури розслчдування ч розгляду справи про
чмпччмент та отримання висновку Верховного Суду Укращни
про те, що дчяння, в яких звинувачухться Президент Ук-
ращни, мчстять ознаки державнощ зради або чншого злочи-
ну.                          
  Стаття 112. У разч дострокового припинення повнова-
жень Президента Укращни вчдповчдно до статей 108, 109,
110, 111 цчхщ Конституцчщ виконання обов'язкчв Прези-
дента Укращни на перчод до обрання ч вступу на пост но-
вого   Президента   Укращни   покладахться   на
Прем'хр-мчнчстра Укращни. Прем'хр-мчнчстр Укращни в
перчод виконання ним обов'язкчв Президента Укращни не
може здчйснювати повноваження, передбаченч пунктами 2,
6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статтч 106
Конституцчщ Укращни.                  

К титульной странице
Вперед
Назад