W. Brumfield's photo
Shakhov house, Vorovskii Street 34